Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die met betrekking tot
dagopvang en/of (voor)naschoolse opvang worden aangegaan door:
Gastouderopvang Knabbel en Babbel VOF
Ad en Ingrid Vaessen
Elandstraat 7
6414 CL Heerlen

1. Inschrijving.
Afhankelijk van de wensen en behoeften van de ouder(s)/verzorger(s) en de mogelijkheden van de gastouderopvang kan een kind direct geplaatst worden of kan er een plekje voor hem/haar gereserveerd worden op de wachtlijst. Het tijdstip waarop het kind geplaatst wordt is afhankelijk van
– Broertje en/of zusje van een kindje dat al gebruik maakt van gastouderopvang “Knabbel en Babbel”.  
   Zij/ hij heeft/hebben voorrang.
– Inpassen van uren-/dagencombinatie
– Naar data plaatsing op wachtlijst.

1.1 Plaatsingsovereenkomst
De plaatsingsovereenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de ouder/verzorger een exemplaar van “de overeenkomst van opdracht” voorzien van zijn of haar schriftelijke handtekening heeft geretourneerd en het door gastouderopvang “Knabbel en Babbel” ontvangen is.

2. Betaling
2.1 Urenstaat
Gastouderopvang “Knabbel en Babbel” houdt per maand per kind een urenstaat bij. Dit urenoverzicht wordt omstreeks de 1ste van de volgende maand per mail (of eventueel schriftelijk) doorgestuurd aan de ouder(s)/verzorger(s) en aan het betreffende gastouderbureau. Vervolgens ontvangt u als ouder(s) een factuur van het gastouderbureau voor de bemiddelingskosten en een aparte factuur voor de opvangkosten .
In verband met de verplichte kassiersfunctie (door de overheid opgelegd), dient u de factuur betreffende de opvanguren over te maken op de rekening van het gastouderbureau. Deze verzorgt de betaling aan de gastouder.

De urenstaat die u van gastouderopvang “Knabbel en Babbel” ontvangt, is voor uw eigen administratie en ter controle van de factuur. Op de eerste pagina vind u het jaaroverzicht zodat u ten alle tijden een compleet beeld heeft van de gebruikte opvanguren en de bijbehorende kosten.

De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Na overschrijding van de betalingstermijn volgt er een herinnering.  Wordt er opnieuw niet voldaan aan de betalingstermijn dan wordt  het incassobureau ingeschakeld en wordt de opvang stopgezet totdat de betaling heeft plaatsgevonden.

Alle kosten die gastouderopvang “Knabbel en Babbel” gerechtelijk dan wel buiten gerechtelijk moet maken ter effectuering van haar rechten zijn voor rekening van de ouder.

2.2. Vergoeding ( zie ook Kosten)
Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient uw gastouder aangesloten te zijn bij een erkend gastouderbureau. Als ouder(s)/opvoeder(s) bent u vrij te kiezen met welk gastouderbureau u in zee gaat. Elk gastouderbureau hanteert zijn eigen tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van het desbetreffende gastouderbureau.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en hierdoor per gezin verschillend. U kunt uw toeslag berekenen via www.toeslagen.nl/reken/toeslagen.

3. Wijzigingen in opvanguren
3.1. Incidentele wijziging
Heeft u incidenteel meer uren of op andere tijden opvang nodig, dan is in overleg ruilen van opvanguren/dagen of het gebruik maken van extra uren mogelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal kinderen dat aanwezig is op de tijden dat de extra opvang gevraagd wordt.
Ziekte van het kind dient 24 uur van te voren te worden doorgegeven.
Voor vakanties geldt een termijn van 2 maanden. Bij niet of te laat afmelden worden de gereserveerde uren doorberekend. Dit geldt ook voor eerder ophalen of later brengen.

3.2. Structurele wijziging
Het kan voorkomen dat de opvangtijden/dagen structureel veranderen.
Deze structurele wijzigingen dienen minimaal 1 maand van te voren schriftelijk te worden doorgegeven aan gastouderopvang “Knabbel en Babbel”. Bij het niet tijdig doorgeven worden de gereserveerde uren in rekening gebracht.
De opzegtermijn bij beëindiging van de opvang bedraagt 1 maand. De opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren.

4. Aansprakelijkheid
Verzekeringen
Elk gezin dat gebruik maakt van opvang bij “Knabbel en Babbel” dient een eigen wettelijk aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Ouders/verzorgers zijn en blijven ten alle tijden (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor schade die hun kind veroorzaakt bij de gastouder en/of derden.

Gastouderopvang “Knabbel en Babbel” heeft een bedrijfsaansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten”.

Gastouderopvang “Knabbel en Babbel” stelt zich niet verantwoordelijk voor het zoekraken/ beschadigen van eigen meegebracht speelgoed en kleding van het kind.

5. Verantwoordelijkheid
De ouder/verzorger is bij het brengen van het kind verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat de partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Gastouderopvang “Knabbel en Babbel” is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

In geval van buitenschoolse opvang geldt paragraaf A waarbij ouder/verzorger vervangbaar is door school.
Indien een ander dan de ouder/verzorger het kind ophaalt, zijn ouder/verzorgers verplicht om kenbaar te maken aan gastouderopvang “Knabbel en Babbel”.
Gastouderopvang “Knabbel en Babbel” en de ouder/verzorger dragen samen zorg voor een adequate informatie uitwisseling over het kind
Op het moment dat ouder(s)/verzorger(s) van het kind bij de opvang aanwezig zijn, zijn zij verantwoordelijk voor hun kind(eren).


6. Bereikbaarheid ouders/verzorgers
De ouder(s) draagt er zorg voor om tijdens de opvangperiode van het geplaatste kind altijd bereikbaar te zijn voor gastouderopvang “Knabbel en Babbel”.
Gastouderopvang “Knabbel en Babbel” dient daarom te beschikken over recente telefoonnummers van ouder(s)/ verzorger(s)en evt andere personen.
Tevens draagt de ouder(s) er zorg voor dat altijd het juiste e-mailadres bij gastouderopvang “Knabbel en Babbel” bekend is.


7. Ziekte en medicatie
In principe mag een gastouder geen medicatie toedienen. Indien medicatie bij uw kindje noodzakelijk is, bent u als ouder verplicht om een medicijntoedieningsformulier in te vullen. U als ouder(s) blijft verantwoordelijk voor het geven van medicijnen
Het geven van een zetpil of aspirientje gebeurt alleen in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).
Gastouderopvang “Knabbel en Babbel” is  niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toedienen van medicatie.

8. Onmiddellijke beëindiging van de opvang
“Knabbel en Babbel” heeft het recht de opvang met onmiddellijke ingang tijdelijk stop te zetten of te beëindigen, wanneer er sprake is van :
–    het zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement van  
      gastouderopvang “Knabbel en Babbel”.
–    wanbetaling
–    De plaatsing van het kind een bedreiging, gevaar en/of belasting vormt voor het kind zelf, voor de 
      gastouder en/of voor de andere aanwezige kinderen.

9. Overige
Alle zaken die niet genoemd zijn in de “Algemene Voorwaarden”, worden door gastouderopvang “Knabbel en Babbel” per situatie beoordeeld. Samen met de betrokken ouder(s)/verzorger(s) en eventueel met het gastouderbureau zal er naar een passende oplossing voor alle partijen worden gezocht
De beslissing berust uiteindelijk bij gastouderopvang “Knabbel en Babbel”.

Gastouderopvang “Knabbel en Babbel” behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. Zij zal deze wijziging tijdig mededelen aan de ouders en gastouderbureaus.

Bij geschillen is de rechtbank Limburg bevoegd en is het Nederlands recht van toepassing.

MEER DAN OPPASSEN ALLEEN

PERSOONLIJK
           FLEXIBEL
                      KLEINSCHALIG

Gastouderopvang Knabbel en Babbel VOF
Ingrid en Ad Vaessen
Elandstraat 7
6414CL Heerlen

Telefoonnummer
045-5212872

Registernummers
LRK nr. Ingrid:   197708614
LRK nr. Ad:        158941287
KVK:                   70489777

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:  6:15-22:00
Zaterdag & zondag:    gesloten
feestdagen:                 gesloten